Ejendommens ordbog

Styr på dokumenterne

Paulun Bolig indhenter mange af de nødvendige dokumenter i forbindelse med salg af din bolig. Du skal dog levere nogle af dokumenterne

Vi informerer og hjælper dig, så godt vi kan i forbindelse med dit boligsalg. Der vil være mange dokumenter, som skal indhentes enten af dig som sælger eller af os. 

Da branchen besidder mange uvante ord, har vi nedenfor præsenteret de mest gængse, som du kan støde på i forbindelse med en bolighandel.

Boligtyper

Eksempler på forskellige boligtyper som handles

Andelsbolig

En andelsbolig er en boligtype, hvor andelshaveren ikke ejer boligen, men ejer brugsretten. Ved en andel, er det flere mennesker der sammen driver en ejendom, hvorfor man hæfter og forpligter sig til foreningens lån/gæld.

 

Ejerbolig

En ejerbolig er en boligtype hvor du ejer boligen samt retten til den via et skøde. Dog betales der månedlige fællesudgifter til den pågældende ejerforening. En ejerbolig kan i Danmark være en lejlighed eller et hus.

 

Forældrekøb

Et forældrekøb er et boligkøb af en ejerbolig, hvor forældrene køber boligen, men lejer den ud til deres barn. Der findes lovmæssige omstændigheder som skal opfyldes ved forældrekøb, såsom at barnet ikke må betale mindre i leje, end hvad forældrenes omkostninger til boligen er.

 

Ideel anpart

En ideel anpart er en ejendom, hvor to parter ejer den pågældende bolig selvstændigt. Det er ikke lovligt at opdele en ejendom i mere end to ideelle anparter.

 

Projektbolig

En projektbolig er en ejendom, som købes forinden den er færdigbygget

 

Ejendommens ordbog

En præsentation af de mest gængse ord i en bolighandel

BBR

BBR er en forkortelse for Bygnings- og Boligregistret, som er Danmarks register for grunde, bygninger, tekniske anlæg og private boliger. Registret indeholder data, og som ejer har man ansvaret for at oplysningerne er korrekte.

 

Berigtigelse

At berigtige en bolighandel betyder at handlen sker i overensstemmelse med de aftalte vilkår i kontrakten, herunder registrering af skødet. Det er oftest købers rådgiver som berigtiger handlen.

 

Debitorskifte

Et debitorskifte er en overdragelse af gæld fra en person til en anden. Et debitorskifte ved salg af fast ejendom sker ved, at sælger overdrager gælden i ejendommen til køberen igennem et ejerpantebrev.

 

Ejendomsdatarapport

Ejendomsdatarapporten indeholder oplysninger om ejendommen til brug i en bolighandel. Oplysninger såsom jordforurening, økonomi, fredede områder og meget mere. Informationerne indhentes fra offentlige registre og myndigheder.

 

Ejendomsskattebillet

Ejendomsskattebilletten er den årlige opgørelse, der viser hvor meget der skal betales i skat og afgifter for ejendommen i det kommende år. Betaling af skat og afgifter sker i rater henover året, oftest fordelt over halvårlige- eller kvartalsbetalinger.

 

Ejerpantebreve

Et ejerpantebrev er en særlig form for pantebrevslån, hvor en bolig eller bil stilles som sikkerhed for et lån hos et pengeinstitut. Et ejerpantebrev bliver oftest brugt af personer, der ønsker at tage et lån i deres bolig.

 

Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring er en forsikring, som køber kan tegne i forbindelse med et boligkøb. Forsikringen dækker over eventuelle skader i boligen, som ikke står i tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten og ikke allerede var bekendt med ved overtagelsen.

 

Elinstallationsrapport

En elinstallationsrapport indeholder informationer om boligens elinstallationer. Den udarbejdes af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, og er en uvildig gennemgang af de elektriske installationers lovlighed og funktionsdygtighed.

Formidlingsaftale

Formidlingsaftalen er den skriftlige aftale mellem kunden/sælger og ejendomsmægleren. Aftalen omfatter de vilkår der gør sig gældende ved salget af din bolig.

 

Køberrådgivning

Hvor ejendomsmægleren er sælgers mand, er køberrådgiveren køberens mand. Før i tiden havde ejendomsmægleren pligt til at informere køberen om alt vedrørende en ejendom. Denne pligt ophørte med den nye lov i 2015. Derfor kan en køberrådgiver hjælpe køberen med at gennemgå købsaftalen samt alle ejendommens dokumenter.

 

Købsaftale

Købsaftalen er den juridisk skriftlige kontrakt, som udarbejdes mellem køber og sælger af en fast ejendom. Købsaftalen indeholder alle de forhold der vedrører købet, herunder overtagelse, pris og tidsfrister. Det er oftest sælger mægler eller advokat som udarbejder købsaftalen.

 

Matrikelkort

Et matrikelkort kan vise et rids af grundens registrerede ejendomsgrænser. Der findes digitale kort, som er vejledende. Kortene kan blandt ande vise fredskovsbelagte- og forurenede arealer samt zoner for strandbeskyttelse og klitfredning.

 

Omskødning

Omskødning er når navnet på et skøde ændres, i forbindelse med ny ejer/overtagelse af en ejendom. Ved omskødning vil den udtrædende part ikke længere fremgå af skødet eller hæfte for ejendommen.

 

Refusionsopgørelse

En refusionsopgørelse er en fordeling af de udgifter der er mellem køber og sælger ved en bolighandel. Refusionsopgørelsen opgør hver udgiftspost for hvem af parterne der har betalt for den anden parts ejerperiode og forbrug.

 

Salgsopstilling

En salgsopstilling er en præsentation af en ejendom, som udarbejdes i forbindelse med salg af boligen. I en salgsopstilling fremgår vigtig information om boligen, såsom handelspris, grundværdi, energimærke og offentlige udgifter.

 

Salgsvurdering

En salgsvurdering er en professionel vurdering af en boligs værdi, vurderet af en ejendomsmægler. Ud fra salgsvurderingen kan det eventuelle overskud ved handlen beregnes. Overskuddet kan være afgørende for hvad prisen på din nye bolig må være.

 

Selvsalg

Selvsalg er når en autoriseret ejendomsmægler ikke står for salget af boligen. I stedet varetager sælger selv processen, med markedsføring, billeder af boligen, indhentning af dokumenter m.m.

 

Servitut

Servitutter er disponeringsbegrænsende bestemmelet for en grund, ejendom eller andet. I forbindelse med køb af en bolig, er det vigtigt at være opmærksom på, om den pågældende ejendom er pålagt servitutter.

 

Skuffesalg

Ved et skuffesalg er ejendommen ikke offentlig synlig for alle boligsøgende, men præsenteres oftest for mæglerens køberkartotek. Fordelene ved at starte boligsalget som en skuffesag kan være sænkede udgifter i forhold til markedsføring, samt afprøvning af prisen før boligen sættes offentligt til salg.

 

Skøde

Skødet er et digitalt dokument, et officielt bevis på hvem der er retmæssig ejer af en ejendom. Skødet er derfor ikke det samme som en købsaftale, da den ikke indeholder samme informationer og detaljer om overdragelsen. Et skøde udarbejdes på baggrund af den købsaftale som sælger og køber indgår ved handlen.

 

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en rapport over boligens tilstand, foretaget af en beskikket bygningssagkyndig. Det er ikke lovpligtigt, men sammen med elinstallationsrapporten en forudsætning for at købere kan tegne en ejerskifteforsikring. Herved kan sælger frigøre sig ansvaret for eventuelle skjulte fejl og mangler ved boligen.

 

Tingbogsattest

En tingbog er en del af det danske tinglysningssystem, hvor ejerskab af fast ejendom findes. En tingbogsattest er således en udskrift af hvad der er registreret på ejendommen i tingbogen.

 

Tinglysning

Tinglysning er den offentlige registrering af rettigheden over eksempelvis en fast ejendom, andelsbolig, eller bil. Når man tinglyser sin ret over en fast ejendom, sikre man at andre ikke får rettigheder over ejendommen, som strider imod den ret man selv besidder.

NYHED
Se hvor mange, der er
interesseret i at købe din bolig!